فصلنامه ی حوض نقاشی

شماره تماس :
۰۹۱۶۲۳۷۶۱۶۷
آدرس :
یزد - دانشگاه یزد__ پردیس هنر و معماری __ انجمن علمیِ حوض نقاشی