خرید صنایع دستی


تعریف صنایع دستی و انواع آن

صنایع دستی به مجموعه ای از هنرها و صنایع اطلاق می شود كه به طور عمده با استفاده از مواد اولیه ی بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به كمك دست و ابزار دستی محصولاتی ساخته می شود كه در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فكری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل، وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و كارخانه ای می باشد.

طبقه بندی:
1- بافته های داری
2- دستبافی:(نساجی سنتی)
3- بافتنی
4- روكاری:(رودوزی)
5- چاپ های سنتی
6- نمدمالی
7- سفالگری و سرامیك سازی
8- شیشه گری
9- تولید فراورده های پوست و چرم
10-ساخت محصولات فلزی وآلیاژ
11- قلمزنی، مشبك كاری، حكاكی روی فلزات و آلیاژها
12- سنگتراشی ، حكاكی روی سنگ و معرق سنگ
13- خراطی چوب
14- ریزه كاری و نازك كاری چوب
15-منبت كاری
16- حصیر بافی
17- خاتم سازی
18-معرق كاری
19-كاشی گری
20- ملیله كاری
21-میناكاری
22-ساخت اشیاء مستظرفه و هنری
23- ساخت زیور آلات
24- ساخت سایر فراورده های دستی