خرید عبادت و سوگواری


معرفی اجمالی لوازم عبادت و سوگواری

- لوازم عبادت:
جانماز - صلوات شمار - قبله نما - مهر و پایه مهر - میز نماز - مهر رکعت شمار - تسبیح

- لوازم تعزیه و سوگواری:
جاپری - زنجیر - سپر - شمشیر - هیکلی - پر - پرچم - پنچه - کتیبه - خنجر - چکمه - زره - حمایل - کلاه خود - قبا - لوح مداحی