خرید محصولات ارگانیک


تفاوت محصولات طبیعی و ارگانیک

عامه مردم تصور می کنند که هیچ تفاوتی بین این دو وجود ندارد. در حالی که این تصور درست نیست و با مقایسه تعریف این دو تفاوت های آن ها به روشنی آشکار میشود.

مواد غذایی ارگانیک به مواد غذایی گفته می شود که در همه مراحل تولید، ساخت و توزیع تحت قانون محصولات غذایی ارگانیک و استاندارد های ارگان های معتبری چون وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) تعریف شده باشند. از سوی دیگر، مواد غذایی طبیعی، به طور کلی به مواد غذایی گفته می شود که هیچ گونه تغییر شیمیایی و یا سنتزی در هر شکل بر روی آن صورت نگرفته است. بنابراین یک نوع غذای طبیعی لزوما ارگانیک نیست و بالعکس.

عمر مفید:

مواد غذایی ارگانیک: عمر مفید مواد غذایی ارگانیک می تواند در شرایطی بیشتر از مواد غذایی طبیعی باشد.

- عمر مفید:
مواد غذایی طبیعی: از آنجا که حداقل پردازش و فرآوری بر روی آن ها صورت گرفته (در نتیجه دارای آب درونی بیشتری هستند) و بسیاری از مواد غذایی که محتوی آب بیش تری هستند طول عمر مفید آن ها کوتاه تر می باشد.